Úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň. 

Vážený návštevník webovej stránky,

 

25.5.2018 vstúpila v platnosť nová legislatíva tykajúca sa ochrany osobných údajov, preto Vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

                 

Prevádzkovateľ: NATURA EUROPE s. r. o., Elektrárenská 1 831 04 Bratislava-Nové mesto, IČO: 47 525 428 v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje na rôzne účely, poväčšine spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

Prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu dohľadom nad ochranou osobných údajov. Povinnosti zodpovednej osoby podľa GDPR vykonáva externá konzultačná spoločnosť Top Privacy s.r.o.  Zodpovednú osobu možno podľa článku 38 ods. 4 kontaktovať na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@topprivacy.sk.

 

Radi by sme vás taktiež informovali o spôsobe akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, o vašich právach ako aj o právnych základoch spracúvania osobných údajov.  Pri oboznamovaní sa s informáciou podľa článku 13 GDPR sa môžete stretnúť s pojmami, ktoré sú zadefinované nasledovne:

 

Vymedzenie základných pojmov

 • súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

 

 • genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby,

 

 • biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,

 

 • údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,

 

 • spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,

 

 • profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej  osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,

 

 • pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,

 

 • logom záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme,

 

 • online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu  dotknutej osoby a na jej identifikáciu,

 

 • informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

 

 • dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

 

 • prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene;  prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak tento predpis alebo  táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných,

 

 • príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,

 

 • treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe  poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

 

 • zodpovednou osobou osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.,

 

 • zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa článku 27 GDPR,

 

 • podnikom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu, vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť,

 

 • skupinou podnikov ovládajúci podnik a ním ovládané podniky,

 

 • hlavnou prevádzkarňou:

 

 1. miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, okrem prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Európskej únii a táto iná prevádzka má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia prijala, 

 

 1. miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Európskej únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v  akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.,

 

 • medzinárodnou organizáciou organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody,

 

 • členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

 

 • treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom.

V ďalšej časti nájdete názvy informačných systémov, ktoré sú rozdelené podľa účelu spracúvania osobných údajov, každý z nich po rozkliknutí obsahuje podrobnú informáciu podľa článku 13 GDPR, ktorá vám podrobne vysvetlí prečo a ako spracovávame  vaše osobné údaje.

 

Účely spracúvania osobných údajov

 

O zamestnancoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 

 1. MZDY A PERSONALISTIKA,
 2. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 3. SPRÁVA REGISTRATÚRY – SÚKROMNÝ SEKTOR,
 4. KAMEROVÝ SYSTÉM,
 5. PROPAGÁCIA.

 

O zákazníkoch a návštevníkoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 

 1. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 2. SPRÁVA REGISTRATÚRY – SÚKROMNÝ SEKTOR,
 3. CLUB NS,
 4. E-SHOP,
 5. MARKETING NA SÚHLAS,
 6. MARKETING AKO OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA,
 7. PROPAGÁCIA,
 8. REGISTRÁCIA,
 9. KAMEROVÝ SYSTÉM,
 10. COOKIES.

 

O obchodných partneroch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 

 1. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 2. SPRÁVA REGISTRATÚRY – SÚKROMNÝ SEKTOR,
 3. EVIDENCIA OBCHODNÝCH PARTNEROV,
 4. KAMEROVÝ SYSTÉM.

 

 

O konateľoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v tomto informačnom systéme:

 

 1. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD.

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

CLUB NATURA SIBERICA (CLUB NS)

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom, aby sa mohli zákazníci po registrácií do vernostného programu CLUB NS využívať výhody CLUBU NS, na základe čoho budú informovaní o nastávajúcich zľavách a klubových akciách.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje ako e-mail a telefónne číslo.

 

 1. Dotknuté osoby:

Fyzické osoby na základe ich súhlasu.

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Osobné údaje sa uchovávajú, kým osoba nedovolá súhlas so spracúvaním, maximálne však 5 rokov od poslednej aktivity na webom sídle prevádzkovateľa.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

 1. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Sprostredkovateľ

Na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

COOKIES

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ využíva základne súbory cookies, aby tak zabezpečil základné funkcie jeho webovej stránky a aby dokázal používateľom poskytovať a skvalitňovať služby webovej  stránky.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

Pri prístupe a používaní webových stránok sa zhromažďujú len osobné údaje, ktoré prehliadač automaticky prenáša na server prevádzkovateľa. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

 • IP adresa požadujúceho počítača,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL prevzatého súboru,
 • webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL),
 • použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém počítača, ako aj meno prevádzkovateľa prístupu na internet.

 

 1. Dotknuté osoby:

Používatelia webovej stránky prevádzkovateľa.

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Cookies sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré zjednodušia vyhľadávania na webových stránkach. Súbory cookies sa môžu vždy vymazať bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade poskytovanie a skvalitňovanie služieb používateľom webovej stránky.

 

 1. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Sprostredkovateľ

Na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

E-SHOP

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelmi:

 1. predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru na základe predzmluvného vzťahu
 2. uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb a iných povinností, ktoré pre prevádzkovateľa e-shopu vyplývajú najmä z právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

 

a) predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru na základe predzmluvného vzťahu:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

b) uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb a iných povinností, ktoré pre prevádzkovateľa e-shopu vyplývajú najmä z právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

a) predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru na základe predzmluvného vzťahu:

Spracovanie osobných údajov sa a základe právneho predpisu nevykonáva.

 

b) uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb a iných povinností, ktoré pre prevádzkovateľa e-shopu vyplývajú najmä z právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa:

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník),
 • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník),
 • zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,
 • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),
 • zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

Na základe uvedených účelov prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktorými sú: meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo,  e-mailová adresa bankové spojenie.

 

 1. Dotknuté osoby:

Na základe uvedených účelov: zákazníci, kupujúci prevádzkovateľa.

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov od poslednej aktivity na účte; (okrem údajov nutných archivácie na daňové účely, kde je lehota uchovávania 10 rokov vyplývajúca za zákonných povinností).

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

 1.  Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Sprostredkovateľ

 

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

 

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KAMEROVÝ SYSTÉM

 

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracovania osobných údajov je monitorovanie priestoru – interiéru prevádzkovateľa pomocou kamerového systému pre účely ochrany majetku fyzickej osoby, odhaľovania kriminality a ochrany majetku prevádzkovateľa.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

Záznam z kamerového systému obsahujúci podobu monitorovanej osoby a jej činnosť.

 

 1. Dotknuté osoby:

Osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore kamerového systému.

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Záznam z kamerového systému sa uchováva po dobu 14 dní.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Oprávneným záujmom je monitorovanie priestoru – interiéru prevádzkovateľa pomocou kamerového systému pre účely ochrany majetku fyzickej osoby, odhaľovania kriminality a ochrany majetku prevádzkovateľa.

 

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších zákonov a Zákon o policajnom zbore č. 171/1993 Z. z.

Príslušný súd

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Iný správny orgán

Zákon č. 71/1967 Správny poriadok

Sprostredkovateľ

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje za účelom zapisovania konečných užívateľov výhod do príslušných registrov a to v súlade so zákonom č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Na základe zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

Do registra právnických osôb sa o právnickej osobe zapisujú tieto údaje:

a)obchodné meno alebo názov,

b)adresa sídla a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy sídla,

c)identifikačné číslo,

d)identifikačné údaje o spoločníkoch, členoch, akcionároch, zakladateľoch, zriaďovateľoch alebo iných osobách s obdobným postavením v rozsahu

1.meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, a

2.obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,

e)výška základného imania alebo iného obdobného majetku, ak ho právnická osoba vytvára, a rozsah jeho splatenia,

f)hodnota podielu alebo vkladu osôb podľa písmena d) do základného imania alebo hodnota iného obdobného majetku právnickej osoby,

g)meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom, alebo obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a spôsob, akým koná v mene právnickej osoby,

h)právna forma,

i)predmet činnosti, účel zriadenia, úlohy a ciele alebo predmet podnikania,

j)dátum vzniku,

k)dátum zániku,

l)právny stav,

m)iné právne skutočnosti,

n)štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,

o)štatistický kód inštitucionálneho sektora,

p)označenie evidencie ustanovenej podľa osobitného predpisu (ďalej len „evidencia“), z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.

(2)Do registra právnických osôb sa o fyzickej osobe – podnikateľovi zapisujú tieto údaje:

a)obchodné meno,

b)adresa miesta podnikania alebo adresa výkonu činnosti a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy miesta podnikania alebo adresy výkonu činnosti,

c)identifikačné číslo,

d)meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,

e)právna forma podnikania,

f)predmet podnikania alebo predmet činnosti,

g)dátum vzniku oprávnenia na podnikanie alebo dátum vzniku oprávnenia na výkon činnosti,

h)dátum zániku oprávnenia na podnikanie alebo dátum zániku oprávnenia na výkon činnosti,

i)právny stav,

j)iné právne skutočnosti,

k)štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,

l)štatistický kód inštitucionálneho sektora,

m)označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.

 

Do registra právnických osôb sa o orgáne verejnej moci zapisujú tieto údaje:

a)názov,

b)adresa sídla,

c)identifikačné číslo,

d)meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho orgánu verejnej moci,

e)právna forma,

f)predmet činnosti alebo oblasť pôsobnosti,

g)dátum vzniku,

h)dátum zániku,

i)štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,

j)štatistický kód inštitucionálneho sektora,

k)označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.

 

Do registra právnických osôb sa o podniku zahraničnej osoby a o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby zapisujú tieto údaje:

a)obchodné meno,

b)adresa miesta činnosti a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy miesta činnosti,

c)identifikačné číslo,

d)identifikačné údaje zriaďovateľa v rozsahu

1.meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, a

2.obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,

e)meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je vedúcim podniku zahraničnej osoby, vedúcim organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristom, a spôsob, akým koná v mene podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,

f)právna forma,

g)predmet podnikania,

h)dátum zriadenia,

i)dátum zrušenia,

j)iné právne skutočnosti,

k)štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,

l)štatistický kód inštitucionálneho sektora,

m)označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.

 

Do registra právnických osôb sa o odštepnom závode a o zapísanej organizačnej zložke zapisujú tieto údaje:

a)identifikačné číslo právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo orgánu verejnej moci, ktoré odštepný závod alebo zapísanú organizačnú zložku zriadili,

b)názov,

c)adresa sídla alebo adresa umiestnenia a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy sídla alebo adresy umiestnenia,

d)identifikačné číslo,

e)meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho odštepného závodu alebo vedúceho zapísanej organizačnej zložky,

f)predmet činnosti alebo predmet podnikania,

g)dátum zriadenia,

h)dátum zrušenia,

i)štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,

j)označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla,

k)ak ide o zapísanú organizačnú zložku, údaj o tom, či má právnu subjektivitu.

 

Právnym stavom sa na účely tohto zákona rozumejú údaje o

a)dátume vstupu do likvidácie a dátume skončenia likvidácie,

b)vyhlásení konkurzu a ukončení konkurzného konania,

c)dátume povolenia reštrukturalizácie alebo vyrovnania a dátume ich skončenia,

d)zavedení nútenej správy a jej skončení,

e)pozastavení alebo prerušení výkonu činnosti,

f)zrušení právnickej osoby a dôvode jej zrušenia,

g)rozhodnutí súdu o neplatnosti právnickej osoby.

 

Inými právnymi skutočnosťami sa na účely tohto zákona rozumejú údaje o

a)právnom titule zápisu, zmeny a výmazu zapísaných údajov a o dátume ich zápisu, zmeny a výmazu, ako aj ich účinnosti,

b)čase, na aký sa právnická osoba zakladá,

c)mene, priezvisku, adrese pobytu, dátume narodenia a rodnom čísle fyzickej osoby alebo obchodnom mene, sídle a identifikačnom čísle právnickej osoby, ak bolo pridelené, ktorá je likvidátorom, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku funkcie a dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,

d)mene, priezvisku, značke správcu a adrese kancelárie fyzickej osoby, ktorá je správcom ustanoveným v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, značka správcu a adresa kancelárie,

e)mene, priezvisku, adrese pobytu, dátume narodenia a rodnom čísle fyzickej osoby alebo obchodnom mene, sídle a identifikačnom čísle právnickej osoby, ak bolo pridelené, ktorá je správcom na výkon nútenej správy, a jeho zástupcovi,

f)právnom nástupcovi v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

 

Na základe zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri

 1. Do obchodného registra sa zapisujú v štátnom jazyku tieto údaje:

 

 • obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
 • identifikačné číslo,
 • predmet podnikania alebo činnosti,
 • právna forma právnickej osoby, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, s uvedením spôsobu, akým táto osoba koná v mene zapísanej osoby, a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ako aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra, spolu s menom, priezviskom, bydliskom, dátumom narodenia a rodným číslom vedúceho odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného registra ako prokurista, s uvedením spôsobu konania za podnikateľa a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu zapísanej osoby, s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie, ak má zapísaná osoba dozorný orgán zriadený; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • zrušenie právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
 • dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej osoby,
 • vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
 • meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, značka správcu a adresa kancelárie,
 • dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní,
 •  zavedenie nútenej správy podľa osobitných predpisov a jej skončenie,
 •  meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca na výkon nútenej správy a jeho zástupca; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • právny dôvod výmazu zapísanej osoby,
 • nezahladené tresty uložené zapísanej právnickej osobe a nevykonané tresty postihujúce jej zapísaných právnych nástupcov,
 • ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon.

 

 1. Do obchodného registra sa ďalej zapisujú
 • pri verejnej obchodnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka,
 • pri komanditnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka s určením, kto je komplementár a kto komanditista, výška vkladu každého komanditistu a rozsah jeho splatenia, výška základného imania a rozsah jeho splatenia,
 • pri spoločnosti s ručením obmedzeným mená, priezviská a bydliská spoločníkov, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka, výška základného imania a rozsah jeho splatenia, výška vkladu každého spoločníka do základného imania a rozsah jeho splatenia,
 • pri akciovej spoločnosti výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií; pri akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním sa uvedie, že akcie sú bez menovitej hodnoty, obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno, ak je prevoditeľnosť týchto akcií obmedzená; ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo tohto akcionára,
 • pri jednoduchej spoločnosti na akcie výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, vylúčenie alebo obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno, ak je prevoditeľnosť týchto akcií vylúčená alebo obmedzená; ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno alebo názov a sídlo tohto akcionára,
 • pri družstve výška zapisovaného základného imania a výška základného členského vkladu,
 • pri štátnom podniku názov zakladateľa, adresa zakladateľa a výška kmeňového imania,
 • pri zúčastnenej spoločnosti podľa osobitného zákona údaj o tom, že sa spoločnosť podieľa na cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, s uvedením údaja, v ktorom členskom štáte bude mať nástupnícka spoločnosť podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí svoje sídlo.

 

 1. Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:
 • meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. 

 

 

 1. Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, sa do obchodného registra zapisuje:
 • označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodného mena zahraničnej osoby,
 • adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • identifikačné číslo podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • predmet podnikania podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa zániku jeho funkcie a jeho oprávnení; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,  
 • zrušenie podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v Slovenskej republike,
 • obchodné meno, sídlo a právna forma zahraničnej osoby,
 • register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, a číslo zápisu,
 • údaje o zahraničnej osobe: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa zániku jeho funkcie a jeho oprávnení; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • dátum vstupu do likvidácie zahraničnej osoby a dátum skončenia likvidácie zahraničnej osoby,
 • údaje o likvidátorovi alebo likvidátoroch zahraničnej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako osoba vykonávajúca konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnej osobe; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • dátum vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo začatia iného obdobného konania, ktoré sa týka zahraničnej osoby, a dátum ukončenia týchto konaní,
 • zrušenie zahraničnej osoby.

 

 1. Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo mimo územia členských štátov Európskej únie, sa okrem údajov podľa odseku 4 zapisujú aj tieto údaje:
 • právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, a ak toto právo ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie, táto evidencia a číslo zápisu,
 • predmet podnikania zahraničnej osoby,
 • najmenej raz ročne hodnota základného imania zahraničnej osoby vyjadrená v zahraničnej mene, ak táto osoba má základné imanie a ak tento údaj nevyplýva z listín podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 530/2003 Z. z. zákon o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
 1. Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má bydlisko mimo územia členských štátov Európskej únie alebo členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, sa okrem mena, priezviska, bydliska a dátumu narodenia zahraničnej osoby zapisuje rodné číslo, ak jej bolo pridelené, a primerane aj údaje podľa odseku 4 písm. a) až h), l) a m) zákona č. 530/2003 Z. z. zákon o obchodnom registri v znení neskorších predpisov
 2. Pri zápise podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má bydlisko v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a navrhuje svoj zápis do obchodného registra na vlastnú žiadosť, sa zapisujú údaje podľa odseku 6 zákona č. 530/2003 Z. z. zákon o obchodnom registri v znení neskorších predpisov
 3. Ak zapísaná osoba ešte nemá pridelené identifikačné číslo, prideľuje jej ho Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť registrového súdu podľa osobitného predpisu.
 4. Registrový súd zabezpečuje, aby sa pri zapisovaní údajov do obchodného registra používali aktuálne hodnoty referenčných údajov.

 

 

 1. Dotknuté osoby:

Do registra právnických osôb sa zapisujú údaje o

 • právnickej osobe,
 • fyzickej osobe – podnikateľovi,
 • podniku zahraničnej osoby a o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby,
 • orgáne verejnej moci,
 • odštepnom závode,
 • organizačnej zložke zriadenej slovenskou právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, ak sa zapisuje do osobitným predpisom ustanovenej evidencie (ďalej len „zapísaná organizačná zložka“).

 

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Údaje sa budú uchovávať po dobu potrebnú na splnenie účelu.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov

Bežné osobné údaje.

 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších zákonov a Zákon o policajnom zbore č. 171/1993 Z. z.

Príslušný súd

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Sprostredkovateľ

 

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MARKETING NA SÚHLAS

 

  1. Účel spracúvania osobných údajov:

Zasielanie obchodných ponúk dotknutým osobám (záujemcovia o zasielanie ponúk) na základe ich udelenia súhlasu so spracovaním ich osobných údajov.

 

  1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

  1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

  1. Zoznam osobných údajov:

E-mailová adresa.

 

  1. Dotknuté osoby:

Osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním ich osobných údajov.

 

 

  1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú po dobu, kým dotknutá osoba neodvolá súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, maximálne po dobu 5 rokov.

 

  1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

  1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

  1. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

  1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

                                                                            

  1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

  1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

 

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Sprostredkovateľ

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MARKETING AKO OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom zasielania ponúk dotknutým osobám, na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa (odoslanie e-mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému už prevádzkovateľ predal tovar alebo dodal službu, a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných produktov a/alebo služieb).

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, e-mail.

 

 1. Dotknuté osoby:

Zákazník prevádzkovateľa.

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pokiaľ dotknutá osoba nevyjadrí námietku so zasielaním obchodných ponúk, alebo najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Zasielanie ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa (odoslanie e-mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému už prevádzkovateľ predal tovar alebo službu, a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných produktov a/alebo služieb).

 

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

                                                                            

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

 

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Sprostredkovateľ

 

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PROPAGÁCIA

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb (ktoré poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely propagácie) sa uskutočňuje za účelom pozitívnej propagácie, na dokumentačné a prezentačné účely aktivít prevádzkovateľa na web stránke, na nástenkách, v časopise a prípadne v ďalších médiách.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

Titul, meno, priezvisko, fotografie zachytávajúce dotknutú osobu a záznamy súvisiace so pôsobením u prevádzkovateľa.

 

 1. Dotknuté osoby:

Fyzické osoby, ktoré udelili súhlas za účelom propagácie.

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov trvá po dobu odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva. 

 

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

 

 

 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa, nástenkách spoločnosti, periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa a iných médiách v rozsahu uvedenom vyššie (zoznam osobných údajov).

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Webová stránka prevádzkovateľa, nástenky, periodické a neperiodické materiály prevádzkovateľa a iné médiá

na základe článku 7 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Sprostredkovateľ

Na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Iný oprávnený subjekt

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MZDY A PERSONALISTIKA

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (zamestnancov spoločnosti) je: plnenie povinností zamestnávateľa v súvisiacich s pracovným pomerom, alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov spracovanie pracovnej agendy prevádzkovateľa (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracúvania), ktorá obsahuje najmä osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával, a ďalej najmä:

 

 

 

 

 • spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb - uchádzačov o zamestnanie za účelom výberového konania,

 

 • kopírovanie úradných dokladov s osobnými údajmi na základe súhlasu dotknutej osoby,

 

 • poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb sociálnej poisťovni, inšpektorátu práce podľa osobitných zákonov.,

 

 • spracúvanie a poskytovanie osobných údajov bezpečnosti práce a inej príslušnej evidencie a agendy dotknutých osôb v súlade s osobitnými zákonmi (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracúvania osobných údajov) po dobu trvania pracovného alebo iného zmluvného vzťahu, za účelom vedenia agendy bezpečnosti práce na základe osobitných zákonov (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci- § 17), osobné údaje sa poskytujú sprostredkovateľovi na základe zmluvy podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia GDPR,

 

 • spracúvanie osobných údajov – hodnotenie dotknutých osôb za účelom zabezpečenia efektívnej prevádzky prevádzkovateľa po dobu trvania pracovného alebo iného zmluvného vzťahu na základe Zákonníka práce,

 

 • postupovanie osobných údajov zamestnancov školiacim organizáciám za účelom vydania potvrdenia, osvedčenia, certifikátu podľa príslušných osobitných zákonov alebo štandardov,

 

 • spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – vodičov služobných vozidiel podľa zákona č. 725/2004 Z. z. za účelom vedenia evidencie školenia vodičov a prevádzky vozidiel,

 

 • spracovanie evidencie o vyplatení zahraničných alebo tuzemských služobných ciest podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zákonov,

 

 • spracovanie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov prevádzkovateľa o dochádzke a objednávke stravy podľa Zákonníka práce za účelom vedenia evidencie dochádzky do práce a evidencie o výdaji a úhrade za stravu (stravné lístky),

 

 • postupovanie osobných údajov zmluvným partnerom (vyhlasovateľom verejnej súťaže, fondov EU) za účelom účasti vo verejnej, obchodnej alebo inej súťaži za účelom preukázania odbornej spôsobilosti dotknutých osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní, obchodného  alebo podľa podkladov vyhlasovateľa súťaže. spracovávanie dokladov o odborných spôsobilostiach dotknutých osôb za účelom ich postupovania tretím osobám (zmluvným partnerom, vyhlasovateľom súťaží, certifikačným organizáciám) pri predkladaní podkladov v rámci verejných a obchodných súťaží, v rámci preukázania spôsobilosti a činnosti spoločnosti alebo pri predkladaní certifikačným organizáciám v rámci procesu certifikácie výrobkov spoločnosti podľa príslušných noriem,

 

 • spracúvanie výpisov z registra trestov (dotknuté osoby - konatelia),

 

 • spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v súlade s osobitným zákonom Zákonníkom práce na účely vedenia elektronickej evidencie dochádzky do práce, kontroly odpracovaného času, evidencie nároku na stravu, jej prevzatí a úhrade za stravu (stravné lístky). Zoznam osobných údajov – titul, meno, priezvisko, organizačné začlenenie, údaje o odpracovanom čase, začiatok a koniec pracovného času, služobná cesta, dovolenky,

 

 • spracúvanie evidencie vodičov (karta vodiča, vodičský preukaz, kvalifikačná karta, zdravotná a psychologická spôsobilosť na základe zákona o premávke na cestných komunikáciách a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006),

 

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Kopírovanie úradných dokladov s osobnými údajmi na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov personálnej, pracovnej a vedenia mzdovej agendy zamestnancov, agendy zamestnancov (ďalej len „dotknuté osoby“) v súlade s uvedenými osobitnými zákonmi (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov), po dobu trvania pracovného alebo obdobného vzťahu sa uskutočňuje na základe:

 

Spracúvanie, postupovanie alebo zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa a identifikačné údaje správy za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností dotknutej osoby na základe:

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb - uchádzačov o zamestnanie za účelom výberového konania na základe:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona.

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb sociálnej poisťovni, inšpektorátu práce podľa osobitných zákonov na základe:

 • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších z zákona č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napr. §60, 141),
 • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov bezpečnosti práce a inej príslušnej evidencie a agendy dotknutých osôb v súlade s osobitnými zákonmi (automatizovaná a neautomatizovaná forma spracúvania osobných údajov), po dobu trvania pracovného alebo iného zmluvného vzťahu za účelom vedenia agendy bezpečnosti práce (napr. poučenie z predpisov bezpečnosti práce) na základe osobitných zákonov:

 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - § 17.

 

 

Spracúvanie osobných údajov – hodnotenie dotknutých osôb za účelom zabezpečenia efektívnej prevádzky prevádzkovateľa po dobu trvania pracovného alebo iného zmluvného vzťahu na základe:

 

Postupovanie osobných údajov zamestnancov školiacim organizáciám za účelom vydania potvrdenia, osvedčenia, certifikátu podľa príslušných osobitných zákonov alebo štandardov:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – vodičov služobných vozidiel na základe:

 • zákona č. 725/2004 Z. z. za účelom vedenia evidencie školenia vodičov a prevádzky vozidiel.

 

Spracovanie evidencie o vyplatení zahraničných alebo tuzemských služobných ciest na základe:

 • zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zákonov.              

 

Postupovanie osobných údajov zmluvným partnerom (vyhlasovateľom verejnej súťaže, fondov EU) za účelom účasti vo verejnej, obchodnej alebo inej súťaži za účelom preukázania odbornej spôsobilosti dotknutých osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní, obchodného  alebo podľa podkladov vyhlasovateľa súťaže. spracovávanie dokladov o odborných spôsobilostiach dotknutých osôb za účelom ich postupovania tretím osobám (zmluvným partnerom, vyhlasovateľom súťaží, certifikačným organizáciám) pri predkladaní podkladov v rámci verejných a obchodných súťaží, v rámci preukázania spôsobilosti a činnosti spoločnosti alebo pri predkladaní certifikačným organizáciám v rámci procesu certifikácie výrobkov spoločnosti podľa príslušných noriem na základe:

 • základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v súlade s osobitným zákonom Zákonníkom práce na účely vedenia elektronickej evidencie dochádzky do práce, kontroly odpracovaného času na základe:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.

 

 

Spracúvanie evidencie vodičov na základe:

 • zákona o premávke na cestných komunikáciách a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006),
 • zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 1. Zoznam osobných údajov:

 

Pre účel personálnej a mzdovej agendy sa spracúvajú v rozsahu:

Meno, priezvisko, titul, rodné číslo (dátum narodenia), rodné meno, miesto narodenia, stav, osobné číslo, číslo občianskeho preukazu, osobné údaje o dosiahnutom vzdelaní, kvalifikáciách a absolvovaní kurzov, stupeň jazykových  schopností a  vedomostí, prípadne iných údajov o vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie, ktoré sú potrebné na posúdenie alebo doloženie kvalifikácie, pre danú pracovnú pozíciu, pracovné hodnotenie, hodnotenie kvality práce, údaje o prídavkoch na deti, poistenie liečebných nákladov (európsky preukaz poistenca), osobné údaje týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, životopis, pohlavie, podpis, osobné údaje z výpisu registra trestov, registrácia pracovných úrazov a chorôb z povolania, osobné údaje týkajúce sa platových náležitostí, daní a odvodov podľa osobitných zákonov, číslo telefónu a e-mailu, zrazené preddavky na daň a na nezdaniteľnú časť základu dane, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), zamestnanecká prémia a daňový bonus, ročné zúčtovanie, poistné na dôchodkové zabezpečenie, zdaniteľné príjmy, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, adresa trvalého/prechodného pobytu, ak ho dotknutá osoba má, príspevky na starobné dôchodkové sporenie, doba trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov, údaje o bankovom účte, vymeriavací základ zdravotného poistenia, preddavok na zdravotné poistenie, iné odmeny za prácu, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o rodinných príslušníkoch  v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, - údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí  v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

 

Pre účel evidencie uchádzačov pri výberových konaniach sa spracúvajú v rozsahu:

Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, dosiahnuté vzdelanie, podpis, iné údaje nachádzajúce sa v životopise.

 

Pre účel dochádzky sa spracúvajú v rozsahu:

Osobné číslo, titul, meno, priezvisko, dátum nástupu do pracovného pomeru, dátum výstupu z pracovného pomeru, oddelenie, čas príchodov a odchodov, prerušení pracovnej doby, pracovný čas, dovolenka, lekár, doprovod k lekárovi, stravovanie zamestnanca, evidencia (údaje) o služobných cestách (cestovné náhrady), evidencia jázd na služobných vozidlách.

 

Pre účel postupovania osobných údajov zamestnancov školiacim organizáciám za účelom vydania potvrdenia, osvedčenia, certifikátu podľa príslušných osobitných zákonov alebo štandardov sa spracúvajú v rozsahu:

Titul, meno, priezvisko, podpis.

 

               Pre účel evidencie vodičov sa spracúvajú v rozsahu:

Titul, meno, priezvisko, karta vodiča, vodičský preukaz, kvalifikačná karta, zdravotná a psychologická spôsobilosť.

 

Pre účel zverejňovania osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov v rozsahu:

Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa a identifikačné údaje správy za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností dotknutej osoby.

 

 1. Dotknuté osoby:

Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci.

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:
 • Mzdové listy- 50 rokov
 • Výplatné listiny- 10 rokov
 • Rodinné prídavky a materské príspevky- 5 rokov
 • Prehlásenia k dani zo mzdy- 5 rokov
 • Zrážky zo mzdy-  5 rokov
 • Podklady k mzdám- 5 rokov
 • Osobné spisy zamestnancov (od narodenia zamestnanca)- 70 rokov
 • Evidencia zamestnancov-  3 roky
 • Dochádzky- 3 roky
 • Dovoleniek- 3 roky
 • Popisy pracovných činností- 5 rokov
 • Dohody o vykonaní práce- 5 rokov
 • Dokumenty (dohody)  o hmotnej zodpovednosti             (po strate platnosti)- 3 roky
 • Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie- 10 rokov
 • Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny- 10 rokov
 • Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika- 5 rokov
 • Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia- 5 rokov
 • Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie- 5 rokov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci- 5 rokov
 • Zmluvy týkajúce sa ochrany osobných údajov (napríklad servisné zmluvy, kde má servisná spoločnosť prístup k osobným údajom prevádzkovateľa, sprostredkovateľské zmluvy podľa § 34 ods. 3, 5 a 7 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (po strate platnosti)-        5 rokov
 • Dokumenty používané pri ochrane osobných údajov (súhlasy so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, iné dokumenty)-       3 roky
 • Zápisy o porušení pracovnej disciplíny- 3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom
 • Záznam z kamerového systému so záznamom o porušení bezpečnosti práce, pracovnej disciplíny- 3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom
 • Záznamy z technických zabezpečovacích zariadení a automatizovaných informačných systémov so záznamom o porušení pracovnej disciplíny (logy – záznamy o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme, záznam o vstupoch a výstupoch do priestorov prevádzkovateľa)         - 3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom
 • Protokoly o vyšetrovaní bezpečnostných incidentov so závermi o porušení pracovnej disciplíny dotknutého zamestnanca- 4 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom        
 • Bezpečnostná dokumentácia ochrany objektu (po strate platnosti)- 5 rokov
 • Dokumentácia na ochranu osobných údajov (technické a organizačné opatrenia, postupy pri ochrane osobných údajov (po strate platnosti) - 4 roky
 • Zápisy z vyšetrovaní bezpečnostných incidentov             - 4 roky
 • Dokument o prenose osobných údajov podľa § 26 zákona- 3 roky
 • Oznámenie podľa § 25 zákona v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov- 3 roky
 • Dokumenty o oznámení dotknutej osoby o námietke pri spracovaní osobných údajov podľa § 27 zákona- 3 roky
 • Dokumenty týkajúce sa oznámenia protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  v znení neskorších zákonov- 5 rokov
 • Záznamy o sprostredkovateľských činnostiach podľa § 37 zákona (po strate platnosti)- 3 roky
 • Posúdenia primeranej úrovne bezpečnosti (analýza rizík, audit ochrany osobných údajov) podľa § 39 ods. 2  zákona (po strate platnosti)- 3 roky
 • Oznámenia o porušení ochrany osobných údajov podľa § 40 a § 41 zákona- 3 roky
 • Posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42 a §43 zákona (po strate platnosti)- 3 roky
 • Poverenia zodpovednej osoby (po strate platnosti)- 3 roky
 • Pokyny prevádzkovateľa pre fyzické osoby konajúcej za prevádzkovateľa podľa  § 39 ods. 4 (poučenia oprávnených osôb)- 3 roky po skončení činnosti
 • Určenie autentizácie a identifikácie osôb v informačných systémoch určených na spracúvanie osobných údajov podľa § 32 ods. - 3 roky po skončení platnosti.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

 

 

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje dotknutých osôb – zamestnancov sa zverejňujú podľa § 78 ods. 3 zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa a identifikačné údaje správy za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností dotknutej osoby.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Sociálna poisťovňa

Zákon č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru, školiteľ (pre vydanie potvrdenia o odbornej spôsobilosti, školenia a pod.) 
 

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 17), §34 ods. 3 zákona

Vyhlasovateľ  obchodnej súťaže (zmluvný partner)

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Obchodný alebo zmluvný partner na základe zmluvy (ochrana zdravia, bezpečnosť práce)

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Príslušná zdravotná poisťovňa

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č.  581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Sociálna poisťovňa

Zákon č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Správca dane

Zákon č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Komerčné poisťovne a banky

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zákonov, zákon č.  581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úrad dôchodkového zabezpečenia

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)

 

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov  zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č.  53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Exekútor

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Sprostredkovateľ

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Poisťovňa

§ 34 zákona, zákon č.8/2008 Z. z. - o poisťovníctve v znení neskorších zákonov (zabezpečenie poistenia pre vlastných zamestnancov ako sprostredkovateľ)

Orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný priadok v znení neskorších zákonov, Zákon o policajnom zbore č. 171/1993 Z. z.

Príslušný súd

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

EVIDENCIA OBCHODNÝCH PARTNEROV

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. vedenie evidencie obchodných partnerov na základe zmluvných vzťahov,
 2. vedenie evidencie obchodných partnerov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 1. vedenie evidencie obchodných partnerov na základe zmluvných vzťahov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 1. vedenie evidencie obchodných partnerov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Na základe účelov uvedených vyššie sa spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu  nevykonáva.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

V rámci účelov a) a b)  sú spracúvané osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, pracovné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné údaje zamestnávateľa.

 

 1. Dotknuté osoby:

V rámci účelov a) a b)  sú dotknutými osobami obchodní partneri prevádzkovateľa.

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

V rámci účelov a) a b)  sa osobné údaje uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontaktovanie obchodných partnerov prevádzkovateľom.

 

 

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), alebo § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPRÁVA REGISTRATÚRY – SÚKROMNÝ SEKTOR

 

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom:

 1. archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry.

 

 1. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.

 

 1. prístupu k archívnym dokumentom na základe vyhotovovania odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom, zverejňovaním na webovom sídle a verejným vystavovaním archívnych dokumentov, ktoré sú uložené v archíve.

 

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 1. archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. prístup k archívnym dokumentom:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
 1. archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry:
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 1. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),
 • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

 

 1. prístup k archívnym dokumentom :
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Občiansky zákonník (§ 40).

 

 

 1. Zoznam osobných údajov:
 1. archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry: titul, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

 

 1. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk: fyzická osoba - titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba -  názov a adresa sídla.

 

 1. prístupu k archívnym dokumentom: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu,  číslo preukazu totožnosti; žiadateľ preukazuje totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo dokladom o pobyte, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom, vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov.

 

 1. Dotknuté osoby:

V rámci účelov:

 1. štatutárny orgán a osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v archíve,
 2. odosielatelia a prijímatelia korešpondencie,
 3. žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom.

 

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

V rámci účelov:

 1. správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov, korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou spisu klienta a pod.) – 10 rokov,

záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest – 5 rokov,

 

 1. kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,

 

 1. žiadosť o prístup  k archívnym dokumentom - 2 roky.

 

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

(príslušný archív)

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚČTOVNÉ DOKLADY

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelmi:

 1. prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,

 

 1. vedenia účtovnej agendy,

 

 1. fakturácie dotknutých osôb.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 1. príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. vedenie účtovnej agendy:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. fakturácia dotknutých osôb:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
 1. príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 1. vedenie účtovnej agendy:
 • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 1. fakturácia dotknutých osôb:
 • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby.

 

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy.

 

 1. Dotknuté osoby:

Zamestnanci, bývalí zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu.

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:
 • Dopyty - 5 rokov,
 • Účtovné doklady – 10 rokov,
 • Ponuky - 3 roky,
 • Ceny a cenové výmery – 10 rokov,
 • Dodávateľské a odberateľské dokumenty (jednotlivo) - 10 rokov,
 • Doklady súvisiace s evidenciou majetku - 5 rokov,
 • Nákup strojov a zariadení - 5 rokov,
 • Daňové priznania – 20 rokov,
 • Výkazy ročné (účtovné uzávierky, záverečný účet, overenie audítorom) – 10 rokov,
 • Výkazy krátkodobé – 5 rokov,
 • Investičné doklady – 20 rokov,
 • Účtovný rozvrh a účtovná osnova – 10 rokov,
 • Hlavná kniha (základné účtovníctvo)- 10 rokov,
 • Účtovné knihy – 10 rokov,
 • Projektovo-programová dokumentácia – 5 rokov,
 • Bankové doklady a výpisy – 10 rokov,
 • Pokladničné doklady – 10 rokov,
 • Zoznamy číselných znakov a symbolov používaných v účtovníctve – 10 rokov,
 • Stavy zásob – 5 rokov,
 • Kniha faktúr – 10 rokov,
 • Úhrady – výzvy – 10 rokov,
 • Upomienky (predžalobné) – 10 rokov,
 • Avízo – 5 rokov,
 • Evidencia interných platobných príkazov – 5 rokov,
 • Obeh účtovných dokladov – smernica – 10 rokov,
 • Zálohové platby – 10 rokov,
 • Stanoviská ekonomického charakteru – 10 rokov,

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

 1. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Daňový úrad

na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Sociálna poisťovňa

na základe zákona č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Zdravotné poisťovne

na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov

Súd, orgány činné v trestnom konaní

na základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Úrad na ochranu osobných údajov

na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Sprostredkovateľ

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

REGISTRÁCIA

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vybavenia objednávky na základe vyplnenia registračného formulára.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

 1. Zoznam osobných údajov:
 • Kontaktné údaje - meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mail, telefónne číslo
 • Firemné údaje

 

 1. Dotknuté osoby:

 Fyzické osoby, ktoré sa chcú na stránke prevádzkovateľa zaregistrovať.

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov od poslednej aktivity na webom sídle.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

 1. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Sprostredkovateľ

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

V neposlednom rade by sme vás chceli informovať o vašich právach na GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 

Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá spôsobom uvedeným v samotnom súhlase alebo v tejto informácii, ak takej informácie niet platí, že súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené vyššie. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu na základe udeleného súhlasu nie je jeho odvolaním dotknutá.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť / návrh na začatie konania dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa a to písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami na kontaktných údajoch uvedených vyššie.

 

 

  Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

  Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

  Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.